tau_hang
tau_container
Tau_container_2

Vận chuyển quốc tế đường biển


Vận chuyển hàng hải là một phần quan trọng của thương mại toàn cầu. Chúng tôi hiện đang tiếp tục mở rộng mạng lưới Đại lý  trên  toàn thế giới để cung cấp  các  dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Các dịch vụ chủ yếu

  • Dịch vụ hàng nguyên container và hàng lẽ trên toàn thế giới
  • Dịch vụ gom hàng và chia lẽ.
  • Dịch vụ hàng dự án và triển lãm
  • Dịch vụ giao nhận hàng tận nhà (door to door services)
  • Đại lý cho người mua hàng
  • Dịch vụ hàng ngoại quan và khai thuê Hải quan